Om företaget

Vi utför allt inom plåt, isolering, smide och industrimålning!

Vår huvudsakliga verksamhet består av isolering av cisterner, tankar, rötkammare, rörledningar, ackumulatorer och byggnader. Företaget etablerades i starten som enskild firma och ombildades till aktiebolag år 2011. Vi har stor erfarenhet och använder oss av innovativa lösningar. Det innebär att vi är kostnadseffektiva. Inom vårt företag är flexibilitet ett av våra ledord tillsammans med ett effektivt kvalitéts- och miljöarbete. Vi arbetar enligt ISO 9001 och 14001. Vi har en företagsförsäkring gällande verksamhetsansvar med försäkringsbelopp på 40 000 000 kr. Vår marknad är främst företag och industrier i Sverige och Norden. Men vi är inte främmande för uppdrag i övriga Europa.

Vår personal har genomgått utbildning inom:

• Heta Arbeten
• BAS P / BAS U
• SSG Entreprenad & Kemi
• Fallskyddsutbildning
• Skyliftutbildning
• Svetsning (svetsarprövning)
• Ställningsutbildning
• Epoxifärgutbildning
• Truckutbildning mm

Varselkläder

Skyddshjälm

Ögonskydd

Skyddskläder

Skyddsskor

Skyddshandskar

Livlina

Brandsäkra kläder

Referenslista

Karta över våra relationer

Våra projekt

SE MER I GALLERIET

Kvalitétspolicy

Vårt övergripande kvalitétsmål är att alltid uppfylla kundens krav och förväntningar. Vår strävan är att alltid ha nöjda kunder. Vi vill tillsammans med våra kunder specificera de krav som vi har förutsättningar av att klara. För att nå detta bemödar vi oss att:
• Skapa goda kundkontakter
• Skapa ett kund/leverantörsförhållande internt där var och en ansvarar för kvalitéten inom eget ansvarsområde.
• Endast acceptera krav som vi har förmåga och förutsättningar att klara av.
• Utbilda och informera personalen så att samtliga medarbetare gör rätt från början.
• Ständigt arbeta med förbättringar.

Miljöpolicy

Adams Cistern & Rörisolering AB Skall arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vår verksamhet skall utvecklas med målsättningen att utnyttja naturresurser så skonsamt som möjligt och förebygga miljöföroreningar.
Vår minimistandard är att följa lagar och andra krav som vårt företag berörs av. Målet är att stegvis ständigt förbättra verksamheten ur miljöhänseende enligt följande principer. Vi skall upprätthålla ett miljöledningssystem som gäller hela verksamheten. Miljöpolicyn skall ge riktlinjer för arbetet inom miljöområdet. Huvudansvaret för miljöarbetet åligger Vd. All personal skall följa gällande rutiner och instruktioner och uppmuntras att ta personligt ansvar för miljöfrågor. Verksamhetens miljöpåverkan skall kontinuerligt utvärderas och övervakas. Miljöaspekter skall identifieras, miljömål fastställas och betydande miljöpåverkan skall om möjligt reduceras eller elimineras.
Vi skall sträva efter att använda utrustning för vår verksamhet med lägsta möjliga miljöbelastning. Vid investeringar i ny teknik, produkter och processer skall miljöpåverkan beaktas.
För att säkerställa att effekterna av oavsiktliga utsläpp vid vår anläggning blir så begränsade som möjligt skall beredskapsplaner finnas.
Vi skall välja leverantörer som medverkar till att uppfylla vår miljöpolicy.
På sikt vill vi att våra leverantörer skall tillämpa miljöledningssystem.

Arbetsmiljöpolicy

Vår policy och målsättning med arbetsmiljöarbete är att:
• Ingen skall behöva drabbas av ohälsa på grund av arbete hos oss
• Anställda som drabbats av nedsatt arbetsförmåga skall få stöd för att om möjligt återfå full arbetsförmåga
• Ta till vara på våra medarbetares erfarenheter och synpunkter beträffande arbete och arbetsmiljö samt skapa delaktighet i företagets utveckling
• Anställda skall uppleva god fysisk, psykisk och social miljö på arbetsplatsen och så långt det är möjligt kunna påverka arbetsinnehållet.

Trafiksäkerhetspolicy

Adams cistern & Rörisolering AB arbetar effektivt för att öka trafiksäkerheten i verksamheten. Vi skall planera våra transporter så att de inte bryter mot gällande bestämmelser. Vi skall även ta hänsyn till andra faktorer som påverkar säkerheten som t ex tidsplanering, vägval, trafikproblem mörkerkörning och väderlek. Genom vårt engagemang i trafiksäkerhetsfrågor vill vi ta vår del i att samhällets trafiksäkerhetsmål skall nås.
Våra anställda representerar vårt företag och skall vara föredömen i trafiken.

Är du intresserad av att arbeta med oss?

Vi garanterar högsta kvalitet på tjänsterna. Vi presenterar en detaljerad plan för genomförandet av ordern.

KONTAKTA OSS